Obec Šiba

OficiÁlne strÁnky obce

Dopytovo-orientovaný projekt „Podpora inkluzívneho vzdelávania v obci Šiba“ sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
 Podpora inkluzívneho vzdelávania sa v našej obci začala vykonávať na základe účasti v dopytovo – orientovanom projekte v rámci výzvy V základnej škole úspešnejší prioritná os Vzdelávanie realizovanom MPSVaR SR, vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje www.esf.gov.sk v zastúpení sprostredkovateľského orgánu MŠVVaŠ SR www.minedu.gov.sk.

Zámerom projektu je zaviesť model inkluzívneho vzdelávania do výchovno-vzdelávacieho procesu v Základnej škole. Prostredníctvom hlavnej aktivity, ktorou je ASISTENT UČITEĽA prispieť k vyrovnávaniu znevýhodnených žiakov a zabezpečiťu rovnosť príležitostí vo výchovno-vzdelávacom procese. Cieľom je projektu je odstrániť prekážky, ktoré spôsobujú nerovnaký prístup ku vzdelaniu znevýhodneným žiakom so ŠVVP a ostatným žiakov. Rovnakým prístupom ku vzdelaniu sa deťom so ŠVVP vytvoria podmienky na zlepšenie študijných výsledkov, a tak sa im otvoria väčšie možnosti poklračovania v ďalšom vzdelávaní. V konečnom dôsledku sa tak zabezpečí ich celková integrácia a lepšie uplatnenie na trhu práce.

• Zmluva o poskytnutí NFP číslo: OPĽZ/55/2017

• Začiatok realizácie: 01.12.2017

• Ukončenie realizácie: 30.11.2020


Oznamy obce

ODSTÁVKA VODOVODU


7.3.2018

Horný vodojem 8,30-15,30

--------------------------------------

14.3.2018

Dolný vodojem 8,30-15,30

Sťiahnuť oznam v pdf

Videoprezentácia


Počasie

img

Návštevnosť