Retabulum (oltárny nadstavec) z kostola v Šibe

Retabulum z rovnomenného rímskokatolíckeho kostola v Šibe pri Bardejove slúžilo až do roku 1852 ako hlavný oltár. Jednotný, horizontálne orientovaný kompozičný a rezbársky celok má svoje analógové vo westfálsko-dolnosaskej oblasti (Hannover Gronau). Samotné skulptúry však pravdepodobne majú svoju predlohu aj v plastikách sliezskeho typu a plastikách pôvodného levočského oltára z roku 1380. Postavy sv. Pavla a sv. Petra sa zdajú byť priamo odvodené od rovnomenných plastík levočského retabula, od tzv. Majstra 12 apoštolov. Omnoho rustikálnejšia a hrubšia rezba hraničiaca s ľudovou tvorbou však poukazuje na dielňu šarišskej oblasti, čomu nasvedčujú aj analógie niektorých plastík pochádzajúcich priamo z tejto oblasti. Oltár zo Šiby so svojim horizontálnym, jednopásmovým členením je však unikátom, jediným takýmto celistvo zachovaným retabulom na Slovensku. Architektúra tohto oltára umožňuje dokonca rekonštruovať podobu pôvodného oltára v Levoči, ktorý bol začiatkom 16. storočia zrušený.

Facebook