A
A
A

Uložené zásielky

O Z N Á M E N I E
o uložení zásielky

Obec Šiba v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z.z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej
republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

o z n a m u j e
p. Andrei Závadovej, bytom Šiba,

že má na Obecnom úrade uloženú listovú zásielku, ktorú si môže prevziať v budove
Obecného úradu v kancelárii starostu obce, Šiba 142 v lehote do 17.09.2023.

Tento oznam je vyvesený od 17.08.2023 do 17.09.2023

Facebook